นโยบาย
      บริษัท เอ็ม แอนด์ ดี พรีซีชั่น เวิร์ค จำกัด มีเป้าหมายที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพบนมาตรฐานของการถอดแบบที่มีความชำนาญรวดเร็วรวมถึงเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม แม่พิมพ์ซึ่งเรายึดถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ
ประวัติความเป็นมา
            บริษัท M&D PRECISION WORK ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ.2003 โดยเริ่มต้นจากการเป็น Trading ในกลุ่มของ Standard Parts ของแม่พิมพ์ Plastic และ แม่พิมพ์ Stamping ด้วยการสนับสนุนด้าน Technology และ ความรู้จาก บริษัทINTERTOOL และ ต่อมาได้พัฒนากระบวนการเพื่อผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตาม Drawing ที่ลูกค้าร้องขอ โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้ง จนกระทั่งเริ่มมีการลงเครื่องจักร Sodick เป็นเครื่องแรก รวมถึงการ Training จาก Sodick เพื่อตอบรับกับการทำงานด้าน Precision Parts จนได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก และไว้วางใจให้ทำงานที่มีความละเอียดสูงสามารถControl ที่ความละเอียดสูงถึง 2-5 Micron หลังจากนั้น ได้มีพัฒนาการเกี่ยวกับกลุ่มงานของแม่พิมพ์Die Cast และแม่พิมพ์ฉีดกลุ่ม Electronic และด้วยการทำงานที่มุ่งมั่นของ ผู้บริหารและทีมงานจึงนำพาบริษัทเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 ในปี 2011 โดยเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในกลุ่ม Automotive และ Electronic Parts และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาสู่มาตรฐานอื่นๆเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมถึงทางด้าน Technology ที่มีการร่วมทุนกับกลุ่ม SMEของญี่ปุ่น และสถาบันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เพื่อพัฒนา อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยให้พัฒนาก้าวทันนานาประเทศในกลุ่ม Asian ต่อไป
Home

 

Customer
 
1.SEWS-COMPONENTS
 
2.PLASESS
 
3.TOKAI RIKA
 
4.SUGINO PRESS
 
5.HI-P
 
6.HONDA LOCK
 
7.D M S TECH
 
8.MURAMOTO ELECTRON
 
9.VISTEON
 
10.SIAM HITACHI AUTOMOTIVE PRODUCTS
Main of Business
1.Selling Standard Components for Press tools
2.Selling Standard Components for Plastic Moulds
3.Cutting Tools, Grinding Tools
4.Jig Fixture
5.Machine Parts
6.Maker to order spare parts for Mold and Die
New-event